PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SC EUGEN TRANS SRL, cu sediul în Blejești, Str. Sos. Pitești, Nr. 679, jud. Teleorman,147015, este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J34/75/2004, cod unic de înregistrare RO16168400.

Datele cu caracter personal vor fi colectate și prelucrate de către SC EUGEN TRANS SRL numai în măsura permisa prin Regulamentul General (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR).

Termeni în înțelesul Regulamentului General (UE) 2016/679:

„date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoana fizica identificată sau identificabilă („persoană vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

„prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fară utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitiein orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, ștergerea sau distrugerea;

„restrictionarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

„operator” înseamnă persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

„persoana împuternicită de operator” înseamnă persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

„parte tertă” înseamnă o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agenție sau organism altul decât persoana vizata, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

„consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifica, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fară echivoc, că datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

SC EUGEN TRANS SRL prelucrează datele personale colectate în temeiul încheierii contracatului de muncă și executării contractelor cu clienții, în vederea realizării intereselor legitime în relație cu scopurile menționate mai sus și în alte situații în temeiul consimțământului clienților. Scopurile colectării datelor sunt: informarea clienților privind evoluția și starea serviciilor oferite, activități comerciale, de promovare a serviciilor, de marketing, de publicitate, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică.

Prin citirea prezentei Politici de protecție a datelor cu caracter personal ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de GDPR, respectiv:

dreptul la transparenta informațiilor, a comunicarilorsi a modalităților de exercitare a drepturilor dvs.;
dreptul la informare și acces la datele dvs. cu caracter personal;
dreptul la rectificare și dreptul la ștergerea datelor;
dreptul la restrictionarea prelucrării;
dreptul la portabilitatea datelor;
dreptul la opoziție și de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat;
dreptul de a vă adresa Autorității de Supraveghere (ANSPDCP) în caz de încălcare a drepturilor dvs. garantate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

Pentru exercitarea drepturilor mai sus menționate sau pentru orice întrebare legată de modul în care datele dumneavoastră sunt utilizate ori dacă unele dintre datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă puteți adresa cu o cerere scrisa, datată și semnată către SC EUGEN TRANS SRL, Blejești, Str. Sos. Pitești, Nr. 679, jud. TR, 147015, sau la adresa de e-mail dpo@eugentrans.ro.

În cerere, vă rugam să menționați daca doriți ca informațiile să fie comunicate la o anumită adresa (poștală sau e-mail). Vă rugăm să țineți cont că, înainte de a da curs oricărei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a vă verifica identitatea, pentru a ne asigura că solicitarea provine chiar din partea dumneavoastră. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției pentru orice încălcare a drepturilor dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate și stocate doar în scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre, inclusiv pentru a pre întâmpină încălcarea securității sistemelor, și pentru respectarea legii și a termenilor noștri contractuali. În acest sens, SC EUGEN TRANS SRL va stoca datele dvs. în conformitate cu Politica de Retenție a Datelor care reglementează termene-limita prestabilite și bine documentate pentru diferite categorii de date cu caracter personal, în funcție de specificul operațiunilor pentru care sunt necesare. Mai mult, SC EUGEN TRANS SRL se asigura că datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar pentru scopurile în care sunt prelucrate și de asemenea, se asigura că perioada pentru care datele cu caracter personal sunt stocate este limitata, iar la împlinirea termenelor limita, datele personale nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri.

SC EUGEN TRANS SRL poate furniza datele dnv. cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de curierat, servicii bancare, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre, companii de marketing, împuterniciți ai SC EUGEN TRANS SRL ce acționează în limitele și scopurile stabilite de SC EUGEN TRANS SRL , conform condițiilor din prezenta Politica.